ศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค


สาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยHallym ประเทศเกาหลี
สมาชิกสภาการแพทย์ แห่งประเทศเกาหลี
คณะกองบรรณาธิการ American Pancreas Association
 
ศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค ขณะนี้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยHallym ประเทศเกาหลี

ท่านเป็นสมาชิกสมาคมสรีรวิทยาแห่งประเทศเกาหลี , สมาคมการแพทย์ต่อมไร้ท่อแห่งประเทศเกาหลี สภาวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศเกาหลี , สมาคมสรีรวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา และสมาชิกคณะกองบรรณาธิการ  American Pancreas Association

ศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค ได้ริเริ่มทำการวิจัยเห็ดซางฮวงฟิลินัส ในการป้องกันต่อต้านโรคอัลไซเมอร์ โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออัมพฤตอัมพาต โรคตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน  การค้นพบของท่าน แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์และส่งผลดีในด้านสุขภาพแก่มนุษย์

ศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยการแพทย์คาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี ในปี ค.ศ.1971 , สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยการแพทย์คาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี ในปี ค.ศ.1973 , สำเร็จการศึกษาปริญญาโทบัณฑิต สาขาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยการแพทย์คาทอลิกแห่งประเทศเกาหลี ในปี ค.ศ. 1977

งานวิจัยที่เหมาะแก่การศึกษาและน่าสนใจของ ศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค ด้านสรีรวิทยาหรือการทำงานของระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิต กลไกเกี่ยวกับตับอ่อนส่วนที่มีท่อ  กลไกการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบต่อมไร้ท่อที่ควบคุมโดยระบบประสาท และงานวิจัยทางด้านการแพทย์เกี่ยวกับเห็ดรา  งานวิจัยของศาสตราจารย์ ดร. ฮยอง จิน ปาร์ค ได้รับการตีพิมพ์มากมาย กว่า 90 ฉบับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในวารสาร International journals